fbpx

Svar på debattinlägg: Öppen klimatredovisning grunden för klimatarbetet

Svar på debattinlägg i MiljöAktuellt: Tricorona skapar en farlig pseudodebatt om klimatarbete 2012-06-21

Under Rio-konferensen tillkännagavs att klimatrapportering blir obligatoriskt i Storbritannien från april 2013. I Sverige finns ännu inga sådana planer, och vårt ”Klimatkommunikationsindex” visar att många företag har en bra bit kvar när det gäller öppenhet och jämförbarhet i klimatarbetet.

Pär Larshans från hamburgerkedjan Max gick i förra veckan till storms mot vår studie, med påståendet att vi nöjer oss med bra klimatredovisningar, på bekostnad av faktiskt klimatarbete. Detta är givetvis fel.

Vi har gång på gång lyft fram att Sveriges mål om 40 % minskad klimatpåverkan till år 2020 är en lägsta rimlig nivå.

För att som konsument, investerare, miljöorganisation, journalist eller beslutsfattare kunna följa hur företagen faktiskt arbetar med klimatfrågan, behövs tydliga klimatredovisningar. De bör följa gällande standarder för att vara jämförbara, redovisas öppet, fullödigt och begripligt. Carbon Disclosure Projects riktlinjer är en god grund för detta, därtill har vi granskat ett antal kompletterande parametrar som vi bedömer kommer att inkluderas i framtiden.

För att som konsument, investerare, miljöorganisation, journalist eller beslutsfattare kunna följa hur företagen faktiskt arbetar med klimatfrågan, behövs tydliga klimatredovisningar.”

För att undvika risken att indexet skulle ses som en partsinlaga, har vi tydligt redovisat dessa kriterier och låtit dem väga lätt i den totala utvärderingen. Vi har också helt avstått från att väga in sådan information som inte är allmänt tillgänglig, eftersom det skulle gynna de företag vi har närmast kontakt med. Indexet tar enbart hänsyn till vad som vid granskningstillfället fanns tillgängligt på respektive företags officiella hemsida. Inte heller nedvärderar vi våra konkurrenters kunder; vi utgår ifrån GHG-rapporteringen utan någon detaljkunskap om vilka företag som är kunder till vem.

Har Larshans eller andra några konkreta förbättringsförslag för Klimatkommunikationsindexet är de naturligtvis varmt välkomna – ett sådant index har inte gjorts tidigare, vare sig av oss eller andra och är självklart öppet för förbättringar. Men de är bakvänt att kritisera indexet med argumentet att verkligt klimatarbete är viktigare. Snabba utsläppsminskningar behövs – och då måste vi underlätta för alla och envar att belöna företag i framkant och välja bort de som är mindre aktiva. Vårt Klimatkommunikationsindex är ett verktyg för just detta.

Per Egstam, vd Tricorona Climate Partner

Vill ni också börja jobba med klimatet?