fbpx
Välj en sida

Därför redovisas utsläpp i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet

Vi på Tricorona Climate Partner beräknar enligt GHG-protokollet som är den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av regeringar, företag och organisationer. Man redovisar utsläppen i scope 1, 2 och 3. Men vad ingår i dem och varför gör man det? Det förklarar vi här. 

Standarden används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Enligt GHG-protokollet redovisar man genom att dela in utsläppen i olika scope (områden): scope 1, 2 och 3. Detta ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta (scope 1) eller indirekta (scope 2 och 3). I stora drag innehåller scopen följande:

Scope 1

Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså som verksamheten har direkt kontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar, om verksamheten har en oljepanna för uppvärmning eller förbränning av kol, bensin och olja i fabriker som verksamheten äger.

Scope 2

I scope 2 hamnar indirekta utsläpp från elektricitet, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3

Scope 3 är de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Växthusgasutsläppen i scope 3 brukar delas upp i s.k. uppströms och nedströms växthusgasutsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan. Uppströms kan det till exempel vara materialförbrukning, anställdas pendling, affärsresor, produktion av utrustning och nedströms finns t.ex. bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

GHG scope 1 2 och 3

Indelning av scope 1, 2 och 3 inklusive
uppströms och nedströms aktiviteter i scope 3

Att dela in utsläppen i scope fyller flera olika syften:

– Att dela in utsläppen ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta och indirekta. Även om de indirekta utsläppen inte kontrolleras direkt av företaget går de att påverka genom att välja varor och tjänster som har mindre klimatpåverkan.

– Det bidrar till ökad transparens av utsläppen.

– Möjlighet ges att jämföra olika företag med varandra. Enligt GHG-Protokollet ska företag minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av deras indirekta utsläpp under scope 3 beroende på verksamhet och ambitioner.

– Ger en rättvis bild av förändringen av utsläpp över tid, eftersom uppdelningen i olika scope ger en indikation om vilken del av verksamheten som ändringarna skett.

Vill du veta mer om GHG-protokollet? 

Sv En