fbpx

Botkyrka kommun klimatkompenserar

Jessica Nyberg från Botkyrka kommun berättar om kommunens hållbarhetsarbete.

Varför klimatkompenserar ni?
Klimatfrågorna är en viktig del i Botkyrkas arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Att Botkyrka inte ska bidra till klimatförändringarna är en av kommunens stora utmaningar. Ett av våra klimatmål är att all direkt och indirekt användning av varor och tjänster i kommunens verksamheter som leder till utsläpp av växthusgaser ska ha kommit ner till en nivå där klimatet inte längre påverkas senast år 2020. Till dess att marknaden erbjuder fossilbränslefria flygresor klimatkompenserar vi våra resor där flyg är nödvändigt. Enligt kommunens mötes- och resepolicy ska alla resor inom Sverige söder om Sundsvall, undantag Gotland, ske med tåg.

Vilka mål har ni med ert klimatarbete?
För att minska utsläppen av växthusgaser finns fyra delmål med olika tidsperioder uppsatta i vår klimatstrategi. Kommunen som plats ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2040. Botkyrka som organisation går före i omställningsarbetet med målsättningen att vara fossilbränslefri senast 2015 och klimatneutral senast 2020.

Berätta – Hur kom ni fram till beslutet att klimatkompensera era resor?
I klimatstrategin som antogs 2009 har vi som mål att Botkyrka som kommunal organisation ska vara klimatneutral senast år 2020. Vad gäller resor innebär det att inga av kommunens egna eller inhyrda fordon använder bensin eller diesel och att tjänsteresor sker utan fossilbränslen. När en flygresa är det enda alternativet och påverkande energianvändning inte fullständigt kan tas bort ska kompensationsåtgärder vidtas.

Till dess att marknaden erbjuder fossilbränslefria flygresor klimatkompenserar vi våra resor där flyg är nödvändigt.

Vilka är de största utmaningarna med ert klimatarbete?
För att lyckas med klimatarbetet krävs ett samarbete mellan samhällets alla aktörer. Beslutsfattare och lagstiftare har en viktig uppgift i att styra utvecklingen i rätt riktning. Kommunen och stora aktörer på lokal nivå behöver visa vägen genom ansvarstagande, men framtiden kräver också nya beteenden och konsumtionsmönster. Vanans makt är stark och det krävs ofta mer än information för att människor ska ändra sitt beteende. Här finns det utrymme för att tänka nytt och vara kreativ. Därför samarbetar vi med akademin i olika forskningsprojekt med kombination av ny teknik och beteendeförändringar.

Hur kommunicerar ni kommunens klimatarbete?
Vi använder oss av kommunens hemsida där du bland annat kan hitta Botkyrkas klimatmål och Miljöbarometern. I Miljöbarometern finns massor av statistik om miljösituationen, miljöpåverkan och resursanvändningen inom en mängd olika områden i Botkyrka. På hemsidan och i kommunens egen tidning publicerar vi nyheter om vad som händer inom klimatområdet i kommunen och hur vi till exempel uppmärksammar Earth Hour. Vi kommunicerar också kommunens klimatarbete som föreläsare i seminarier. Regionala och nationella nätverk är även ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter. Internt i den kommunala organisationen använder vi oss av intranätet där anställda bland annat kan hitta kommunens klimatstrategi och mötes- och resepolicy.

Botkyrka kommun har ju under flera års tid arbetat för en långsiktigt hållbar utveckling och har klimatkompenserat sina flygresor sedan 2012, vad är nästa steg i kommunens klimatstrategi?
Nästa steg är att börja arbeta med 2020-målet som innebär att Botkyrkas kommunala organisation ska vara klimatneutral senast år 2020. Då ska all direkt och indirekt användning av varor och tjänster i kommunens verksamheter som leder till utsläpp av växthusgaser kommit ner till en nivå där klimatet inte påverkas.

Vilka råd har ni till andra kommuner som vill förbättra sitt klimatarbete?
Tydliga mål, uppföljning och politisk förankring. För att kunna ställa krav på andra bör den kommunala organisationen gå före i omställningsarbetet. Kommunen får värdefull erfarenhet och kunskap som sedan kan förmedlas vidare samt en trovärdighet bland medborgarna i kommunen.

Vill ni också klimatkompensera?