fbpx
Välj en sida

GHG-protokollet

GHG logo GHG-protokollet

The Greenhouse Gas Protocol(GHG-protokollet) är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Den har tagits fram för att underlätta organisationers redovisning av växthusgasutsläpp samt för att göra klimatredovisning mer transparent, konsekvent och jämförbart organisationer sinsemellan.

GHG-protokollet är den mest vedertagna internationella redovisningsstandarden och används av regeringar, företag och organisationer som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Den stora spridningen gör att det blir lättare för organisationer som följer protokollet att jämföra sina utsläpp med andras. protokollet delar dessutom in utsläppen i olika scope, vilket underlättar jämförelse ytterligare.

Visste du att… 

85 % av företagen på large cap rapporterar sina växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet. (Källa: 2050

 

GHG-protokollet utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar de sex växthusgaser som identifierats i Kyotoprotokollet. Dessa räknas om till och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e).

Den första utgåvan av protokollet lanserades 2001 och det har sedan dess uppdaterats flera gånger. Protokollet blev antaget som en ISO-standard år 2006 – 14064-I: Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals.

GHG protokollet scope 1 2 3

GHG-protokollets olika scope och kategorier. 

GHG-protokollet är utvecklat av:

GHG-Protokollets fem principer

R

Relevans (relevance)

Rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt.

R

Fullständighet (completeness)

Rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras.

R

Jämförbarhet (consistency)

Metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, metoder eller dylikt ska dokumenteras.

R

Transparens (transparency)

All bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras.

R

Noggrannhet (accuracy)

De beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt.

Vill du veta mer om GHG-protokollet?

Sv En