fbpx
Välj en sida

Sodo & Humbo

Återplantering och skyddande av skog i Etiopien

Globala mål

globala mål 5 8 13 15

Certifiering

Gold Standard logo

CO₂e reduktion

189 027 ton CO₂e / år

Projektnummer

Gold Standard ID:
GS3007, GS1922

Skogsprojekt med samhällsnytta

Etiopiens avskogning har resulterat i att den etiopiska jordbrukssektorn, som förser över 90 % av populationen med deras levebröd, blir lidande av jorderosion, översvämning och torka. Det innebär en allt osäkrare livsmedelsförsörjning och inkomstgenerering för en av världens fattigaste befolkningar.

Ton CO₂e 

Genom trädplanteringen har uppskattningsvis 189 027 ton CO₂e bundits. Utöver klimatnyttan skapas ett socialt och miljömässigt värde som motsvarar 124 dollar/ton. Läs mer om detta i projektets Impact Report.

Träd planterade

Idag återstår endast 3 % av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem. Under Sodo och Humbo-projektet har över 1 miljon träd etablerats och skyddats.

Nya jobbtillfällen

Projektet fungerar genom ett aktivt deltagande från de lokala samhällena där invånarna ansvarar för projektets implementering. Vinsten som projektet genererar återinvesteras i samhällsstärkande initiativ som utbildning och sjukvård. För varje 100 ton som klimatkompenseras så har en person från lokalbefolkningen möjlighet att delta i en av projektets utbildningar i boskapshantering eller agroforestry.

Rödlistade djur

Det Gold Standard-certifierade Sodo och Humbo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga skogar och därigenom stärka de naturliga ekosystemen. Åtta rödlistade djur får ett skyddat hem tack varje projektet.

Video om projektet

Var med och finansiera projektet

Sv En