fbpx

Sodo & Humbo

Återplantering

Typ av projekt

Återplantering och skyddande av skog

Certifiering

Gold Standard

CO₂e reduktion

189 027 ton CO₂e / år 

Projektnummer

Gold Standard ID:
GS3007, GS1922

Skogsprojekt med samhällsnytta

Etiopiens avskogning har resulterat i att den etiopiska jordbrukssektorn, som förser över 90 % av populationen med deras levebröd, blir lidande av jorderosion, översvämning och torka. Det innebär en allt osäkrare livsmedelsförsörjning och inkomstgenerering för en av världens fattigaste befolkningar.

Ton CO2e

Genom trädplanteringen har uppskattningsvis 189 027 ton CO₂e bundits. Utöver klimatnyttan skapas ett socialt och miljömässigt värde som motsvarar 124 dollar/ton. Läs mer om detta i projektets Impact Report.

Träd planterade

Idag återstår endast 3 % av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem. Under Sodo och Humbo-projektet har över 1 miljon träd etablerats och skyddats.

Nya jobbtillfällen

Projektet fungerar genom ett aktivt deltagande från de lokala samhällena där invånarna ansvarar för projektets implementering. Vinsten som projektet genererar återinvesteras i samhällsstärkande initiativ som utbildning och sjukvård. För varje 100 ton som klimatkompenseras så har en person från lokalbefolkningen möjlighet att delta i en av projektets utbildningar i boskapshantering eller agroforestry.

Rödlistade djur

Det Gold Standard-certifierade Sodo och Humbo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga skogar och därigenom stärka de naturliga ekosystemen. Åtta rödlistade djur får ett skyddat hem tack varje projektet

Certifieringar & globala mål

Video om projektet

Finansiera projektet

Fler projekt

Sri Balaji

Sri Balaji

Biomassakraftverket i Indien använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

läs mer